JPPC Polska Sp. z o.o.
ul. Bronisława Czecha 36
04-555 Warszawa
tel. 22 490 42 31, biuro@jppc.pl

Oferta

Oferujemy Państwu następujące usługi:

 

 • projekty stałej organizacji ruchu,
 • projekty czasowej organizacji ruchu (zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym),
 • inwentaryzacja elementów pasa drogowego m.in. oznakowania poziomego i pionowego,
 • uzyskanie opinii (Zarządcy Dróg, Policja),
 • zatwierdzenia projektu (Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym m.s.t Warszawy, Starostwa Powiatowe, Urzędy Marszałkowskie, GDDKiA).
 • projekty budowlane (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny), projekty wykonawcze oraz koncepcje programowe: dróg, ulic, zjazdów, parkingów, placów, chodników i ścieżek rowerowych, przystanków oraz pętli autobusowych, stacji paliw, MOP oraz OUA,
 • projekty przepustów,
 • projekty zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • dokumentacje przetargowe,
 • przedmiary, kosztorysy ofertowe i inwestorskie,
 • specyfikacje techniczne,
 • uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji – warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, opinie komunikacyjne, opinie ZUD, pozwolenia wodnoprawne, decyzje o lokalizacji zjazdu, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, zgłoszenia robót budowlanych, pozwolenia na budowę oraz decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID),
 • sprawdzanie komputerowe przejezdności na skrzyżowaniach i zjazdach,
 • inwentaryzacje elementów pasa drogowego m.in. oznakowania poziomego i pionowego,
 • oceny stanu technicznego dróg oraz przepustów,
 • pomiary w terenie,
 • badania nawierzchni drogowych wraz z projektowaniem wzmocnień konstrukcji,
 • współpraca z geodetami, geologami i projektantami branżowymi.
 • program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.
 • program inwestycji służy do uzasadnienia celowości inwestycji i jej lokalizacji.
 • oceny wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • audyty bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • analiza stanu ruchu w sieci drogowej,
 • symulacja przepływu ruchu,
 • szczegółowa symulacja ruchu multimodalnego.
 • symulacja ruchu makroskopowego.
 • system zliczania i klasyfikacji pojazdów oparty na technologii wizyjnej oraz sztucznej inteligencji.
 • stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
 • uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
 • ocena możliwości zastosowania określonych rozwiązań technicznych,
 • doradztwo w zakresie procedur administracyjnych.
 • zorganizowanie i przeprowadzenie inwestycji,
 • czuwanie nad sprawnym przebiegiem inwestycji,
 • dokonanie rozliczenia inwestycji.