JPPC Polska Sp. z o.o.
ul. Bronisława Czecha 36
04-555 Warszawa
tel. 22 490 42 31, biuro@jppc.pl

Oferta

Oferujemy Państwu następujące usługi:

Projekty organizacji ruchu:

 • projekty stałej organizacji ruchu,
 • projekty czasowej organizacji ruchu (zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym),
 • inwentaryzacja elementów pasa drogowego m.in. oznakowania poziomego i pionowego,
 • uzyskanie opinii (Zarządcy Dróg, Policja),
 • zatwierdzenia projektu (Biuro Polityki Mobilności i Transportu m.s.t Warszawy, Starostwa Powiatowe, Urząd Marszałkowski, GDDKiA)

Projekty budowlane i wykonawcze oraz koncepcje:

 • projekty budowlane i wykonawcze oraz koncepcje programowe: dróg, ulic, zjazdów, parkingów, placów, chodników i ścieżek rowerowych, przystanków oraz pętli autobusowych, stacji paliw, MOP oraz OUA,
 • projekty zagospodarowania terenu,
 • projekty przepustów,
 • pomiary w terenie,
 • inwentaryzacje elementów pasa drogowego m.in. oznakowania poziomego i pionowego,
 • oceny stanu technicznego dróg oraz przepustów,
 • badania nawierzchni drogowych wraz z projektowaniem wzmocnień konstrukcji,
 • sprawdzanie komputerowe przejezdności na skrzyżowaniach i zjazdach,
 • dokumentacje przetargowe,
 • przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, kosztorysy ofertowe,
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji – warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, opinie komunikacyjne, opinie ZUD, pozwolenia wodnoprawne, decyzje na lokalizację zjazdu, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, zgłoszenia robót budowlanych, pozwolenia na budowę oraz decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID),
 • współpraca z geodetami, geologami i projektantami branżowymi,

Programy funkcjonalno-użytkowe:

 • program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych,

Programy inwestycji:

 • program inwestycji służy do uzasadnienia celowości inwestycji i jej lokalizacji.

BRD czyli bezpieczeństwo ruchu drogowego:

 • oceny wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • audyty bezpieczeństwa ruchu drogowego,

Nadzory autorskie:

 • stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
 • uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Doradztwo techniczne:

 • ocena możliwości zastosowania określonych rozwiązań technicznych,
 • doradztwo w zakresie procedur administracyjnych,
 • opinie techniczne.